Cờ

- Oct 31, 2019-

图片1


Ba lá cờ này là biểu tượng yêu nước của nhà máy của chúng tôi. Đơn vị của chúng tôi' tinh thần yêu nước và tinh thần nhân văn, trong nhà máy này, cũng phải được xếp hạng đầu tiên.