Điều tra chính phủ

- Jun 12, 2020-

1

2

3

4

Trong quá trình điều tra, James chu, tổng giám đốc của công ty, báo cáo cho các nhà lãnh đạo ở tất cả các cấp trong lịch sử phát triển của công ty, chuyển đổi thành tích kỹ thuật, đổi mới sản phẩm và ứng dụng, tầm nhìn phát triển trong tương lai và các thông tin khác, và giới thiệu sản phẩm của công ty chi tiết, phương pháp sử Bộ trưởng Gu đã khẳng định đầy đủ để phát triển và sản phẩm của công ty và đã hướng dẫn cho công việc trong tương lai.